December 7, 2021

ห้องสมุดออนไลน์

ข่าวล่าสุด บทความดีๆ หาอ่านได้ที่นี่

Cost of Capital

Cost of Capital
1 min read

ค่าของทุน Cost of Capital คืออะไร วันนี้เรามาทำความรู้จักในเรื่องค่าของทุน Cost of Capital กัน ซึ่งเป็นคำอีกคำหนึ่งที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในทางการเงิน ตามความหม่ายอย่างง่าย ๆ แล้วค่าของทุนก็คือ อัตราผลตอบแทนที่จะต้องจ่ายให้แก่แหล่งทางการเงิน ถ้าหากจะให้ความหมายค่าของทุนโดยเปรียบเทียบกับต้นทุนของสินค้าและบริการในทางเศรษฐกิจ เช่นราคาของสินค้าชนิดหนึ่งมีรากาหน่วยละ10 บาท ดังนั้น 10...