October 22, 2021

ห้องสมุดออนไลน์

ข่าวล่าสุด บทความดีๆ หาอ่านได้ที่นี่

การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง

facts

การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง reading for facts

จัดเป็นการอ่านระดับสูง โดยก่อนที่จะสามารถอ่านขั้นสูงได้คุณจะต้องมีทักษะการอ่านมาพอสมควร อันได้แก่ การอ่านเพื่อความเข้าใจ และการอ่านตีความ โดยที่สำคัญที่สุดคุณควรจะมีพื้นฐานของเรื่องคำศัพท์ที่กว้างขวางอีกด้วย การอ่านเพื่อข้อเท็จจริง reading for facts เป็นการอ่านที่จัดว่าลึกซึ้งมากกว่าการอ่านเพียงระดับเพื่อให้เข้าใจตามตัวอักษร ดังนั้นบทความนี้เราจะพาทุกคนไปศึกษากันว่า การอ่านในลักษณะนี้เป็นอย่างไร

 

reading for facts การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง คืออะไร?

โดยการอ่านในลักษณะนี้ ผู้อ่านจะต้องเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของผู้เขียน เข้าใจความหมายของคำศัพท์ในระดับลึกหรือ เรียกว่า ความหมายแฝง ประการที่สำคัญที่สุดคือต้องมีความรู้ในเรื่องของการอ่านมาพอสมควร เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ดังกล่าวมาช่วยในการพิจารณาหาข้อเท็จจริงของเรื่องที่อ่าน หาจุดอ่อนของผู้เขียน และเป็นข้อมูลเพื่อจะได้นำมาวิเคราะห์วิจารณ์ได้ นอกจากนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดเห็นเป็นของตัวเอง เป็นที่รู้จักใช้เหตุและผลมาทำการสนับสนุนในเรื่องที่อ่าน หรือขัดแย้งกับงานเขียนต่าง ๆ ได้ เพื่อให้การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริงของคุณจะมีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินไปได้ด้วยดี

 

สาเหตุของการอ่านแล้วไม่เข้าใจมีอะไรบ้าง

 • ไม่ทราบความหมายของคำศัพท์
 • ไม่รู้วิธีการเดาความหมายของคำศัพท์
 • ขาดความรู้เรื่องของโครงสร้างประโยค
 • ขาดความรู้เรื่องของความหมายของคำศัพท์
 • จุดมุ่งหมายในการอ่านมีอะไรบ้าง
 • เพื่อรับรู้ข่าวสารทั่วไป
 • เพิ่มพูนความรู้แก่ตนเอง
 • ค้นหารายละเอียดในส่วนของเรื่องที่อ่าน
 • ความบันเทิง
 • ประเมิณค่าและเพื่อทำการวิจารณ์

วิธีอ่านแบบต่างๆมีวิธีใดบ้าง

 • แบบ skimming
 • Scanning reading
 • แบบวิเคราะห์ความโดยละเอียด
 • ตีความและอ่านเชิงวิจารณ์

สาระที่สำคัญของการอ่าน

การอ่านข้อความภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่มีความยากมากกว่าภาษาไทย โดยปัจจัยที่ทำให้การอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยจะเข้าใจมีหลายประการที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลด้วย ผู้ที่อ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยเข้าใจและไม่รู้เรื่องจึงควรที่จะทำการสำรวจหาสาเหตุของตนเองให้พบเสียก่อนตั้งแต่เนิ่น ๆ แล้วจึงหาทางแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านั้นหรือข้อที่เป็นจุดอ่อนของคุณออกไป พร้อมทั้งทำการฝึกฝนและทำการปรับปรุงให้การอ่านภาษาอังกฤษของตนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

ไม่ว่าจะอ่านข้อความหรืออ่านเรื่องใด ๆ ก็ตาม ผู้อ่านควรมีจุดมุ่งหมายในการอ่านทุกครั้งว่า อ่านไปเพื่ออะไร จุดมุ่งหมายในการอ่านของแต่ละบุคคลย่อมจะมีความแตกต่างกันออกไป แม้ว่าจะอ่านในเรื่องเดียวกันก็ตาม บางคนอาจจะอ่านเพื่อเป็นการรับรู้เรื่องในทั่ว ๆ ไป บางคนอ่านเพื่อต้องการทราบข้อมูลโดยละเอียด หรือบางคนอ่านเพื่อเป็นการเวลายามว่าง

ความรู้ในเรื่องวิธีการอ่านต่างๆ จะมีส่วนช่วยให้ผู้อ่านสามารถที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายในการอ่านได้มากยิ่งขึ้น เพราะทำให้สามารถเลือกวิธีการอ่านได้อย่างเหมาะสมับจุดมุ่งหมายที่วางไว้ตั้งแต่แรก เพราะทำให้สามารถเลือกวิธีของการอ่านได้อย่างเหมาะสมที่สุดกับจุดหมายตั้งต้นที่คุณคิดไว้ว่าจะอ่านไปเพื่ออะไร

 

โดยทั้งหมดนี้ก็คือสาเหตุของที่บางคนอ่านเท่าไหร่ก็ยังไม่สามารถอ่านถึงข้นที่อยู่ในระดับสูงได้สักที การรู้คคำศัพท์ให้มากที่สุดในภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่เรียกกได้ว่าสำคัญอย่างมากแก่ผู้ที่ต้องการอ่านภาษาอังกฤษให้แตกฉาน และเรียนรู้ว่าคุณมีจุดมุ่งหมายอะไรในการอ่านแล้วเลือกวิธของการอ่านที่เหมาะสมที่สุดสำหรับจุดมุ่งหมายของคุณ

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่