October 22, 2021

ห้องสมุดออนไลน์

ข่าวล่าสุด บทความดีๆ หาอ่านได้ที่นี่

การยศาสตร์ คืออะไร

Ergonomics

การยศาสตร์ Ergonomics

ความเป็นมาของการยศาสตร์ Ergonomics จากยุคก่อนประวัติศาสตร์มาจนกระทั่งถึงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมจะอยู่ในช่วงระยะเวลาประมาณ 200 กว่าปี นั้นได้มีการพัฒนาการจากการลองผิดลองถูกในการสร้างสรรค์เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้ในการทำกิจกรรมเพื่อการดำรงชีวิตของคนจนกลายเป็นเครื่องจักร เครื่องมือต่าง ๆ โดยได้มีการพัฒนาปรับปรุงให้ทันยุคทันสมัยและสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการในการใช้งานเรื่อยมา โดยบทความนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเรื่องนี้กัน ว่าเป็นอย่างไร

Ergonomics การยศาสตร์ เป็นอย่างไร

ปัจจุบันสังคมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างและพัฒนาเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวกมากขึ้น จึงได้เริ่มมีการกำหนดมาตรการทางกฎ หมายมาใช้ในการควบคุม เพื่อลดความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นจากการทำงาน โดยเริ่มมีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเวชศาสตร์อุตสาหกรรมได้มีการเปิดสอนในโรงเรียนแพทย์ กับเรื่องอาชีวอนามัยก็ได้มีการเปิดสอนในโรงเรียนสาธารณ์สุข และมีการปรับปรุงสภาพการทำงานในสถานประกอบการ มีการพัฒนากระบวนการผลิตแบบจำนวนมาก จึงทำให้เกิดการเรียนรู้เรื่องการศึกษา เวลา และการเคลื่อนไหวในการทำงานของมนุษย์

เพื่อที่จะคำนวณเวลาที่ใช้ในการทำงานของคนแทนที่จะใช้วิธีการดาดคะเนโดยวิธีสามัญสำนึกแบบที่เคยปฏิบัติมาก่อน ในปี พ.ศ.2454 ได้พิจารณาเห็นถึงความผูกพันกันระหว่างตัวแปรแต่ละตัวในการทำงานของคนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และการเคลื่อนไหวของการทำงานว่ามีผลต่อผลผลิต (Productivity) เป็นอันมาก เช่นเดียวกันกับผลจากการศึกษาของนักวิจัยคนอื่น ๆ ที่แสดงถึงความสำคัญของมนุษย์ต่อการทำงานได้ปรากฏขึ้นระหว่างสงครามโลกและหลังสงครามโลก

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 วิธีการวิจัยแผนใหม่ได้เกิดขึ้น เมื่อพบว่าขีดความสามารถของคนงานถูกจำกัดโดยสมรรถนะของเครื่องมืออุปกรณ์ที่ซับซ้อนเช่น เครื่องบิน เรดาร์ อุปกรณ์เหล่านี้ควรทำงานได้ดีภายใต้ขีดจำกัดของความสามารถของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ก็เพราะว่าการดัดเลือกและฝึกคนให้เหมาะสมกับเครื่องมือ อุปกรณ์นั้นเริ่มจะเป็นเหตุผลที่ไม่เป็นที่ยอมรับแล้วในโลกที่พัฒนาแล้ว การแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยการประสานความรู้กันเป็นสิ่งแรกระหว่างสาขาวิชาต่างๆ เช่น ชีววิทยา การแพทย์และวิทยาศาสตร์กายภาพ

ความสนใจในเรื่องลักษณะเดียวกันนี้ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2491 ที่สหรัฐอเมริกา และใช้ชื่อวิทยาการว่า Cybernetics เป็นการศึกษาสื่อความหมายและการควบคุมในสัตว์และเครื่องจักรอุปกรณ์

ความสำคัญของการยศาสตร์

หากอิงในเรื่องของความแตกต่างกันของบุคคลทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมสติปัญญา ซึ่งพวกนี้เป็นตัวแปรที่ไม่สามารถกำหนดให้เป็นไปตามความต้องการได้ และถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมากเพียงใดก็ตาม การที่บุคคลจะทำงานหรือทำกิจกรรมใดก็ตามที่ต้องอาศัยอุปกรณ์ เครื่องมือเพื่อช่วยอำนวยดวามสะดวกก็จะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับการใช้งานเพื่อมิให้เกิดผลกระทบที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพร่างกายในแต่ละด้านหรือให้มีความเสี่ยงต่ออันตรายน้อยที่สุดขอบข่ายของการยศาสตร์ โดย

เกี่ยวข้องกับแนวคิดที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเครื่องจักรอุปกรณ์ ลักษณะของงานส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ทำโดยอาศัยเครื่องจักรอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ระดับความสามารถในการทำงานจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของสภาพแวดล้อมของวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และสภาวะทางจิตใจกับทางกายภาพในระบบงานนั้น ในระบบคนกับเครื่องจักร

คนจะทำงานในระบบที่มีกระบวนการทำงานเป็นวงจรปิด โดยคนจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อได้รับการป้อนข้อมูลผ่านการรับรู้ และการตอบสนองของกล้ามเนื้อข้อต่อ ผิวหนัง หู ตา และอวัยวะรับความรู้สึกอื่นๆ เช่นเดียวกับปฏิกิริยาชีวเคมีภายในร่างกาย

 

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เครื่องจักรอุปกรณ์ควรที่จะได้รับการออกแบบสร้างโดยพิจารณาถึงสมรรถภาพและข้อจำกัดของผู้ควบคุมเป็นส่วนประกอบสำคัญด้วยอีกประการหนึ่งนั่นเอง

 

หากต้องการอ่านเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจ เพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่