September 21, 2021

ห้องสมุดออนไลน์

ข่าวล่าสุด บทความดีๆ หาอ่านได้ที่นี่

เรื่องของคอมพิวเตอร์

Computer

คอมพิวเตอร์ Computer

Computer คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ที่สามารถรับข้อมูล เก็บข้อมูลไว้ภายใน และสามารถปฏิบัติการกับชุดคำสั่งได้โดยอัดโนมัติ ทำการคำนวณทางคณิตศาสตร์ และในเชิงตรรกะ คำเนินการกับ ข้อมูล และรายงานผล

Computer คอมพิวเตอร์ คืออะไร

มีอยู่มากมายหลายรูปแบบ แต่ละเครื่องก็มีลักษณะแตกต่างกันออกไป อย่างไร ก็ตามในค้านการประมวลผลสารสนเทศ ในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ และในบทความค้านคอมพิวเตอร์ คำว่าคอมพิวเตอร์ จะหมายถึงชนิคของคอมพิวเตอร์ที่เฉพาะเจาะจง ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ที่เป็นระบบดิจิตัล (Digital)  อิเล็กโทรนิกส์ (Electronic) ที่เก็บโปรแกรมไว้ภายใน สามารถใช้ กับงานทั่ว ๆ ไป คอมพิวเตอร์เหล่านั้นโดยส่วนใหญ่จะถูกนำไปประยุกต์ใช้ทางธุรกิจ คำนิยามของคอมพิวเตอร์ในที่นี้ จึงหมายความถึงคอมพิวเตอร์ที่ใช้มีหลายรูปแบบ เช่น

  • คอมพิวเตอร์ที่เป็นดิจิทัล กับ แอนะล็อค
  • คอมพิวเตอร์ที่ใช้กับงานทั่วไป และ คอมพิวเตอร์ที่ใช้กับงานเฉพาะ
  • คอมพิวเตอร์ขนาดต่าง ๆ ได้แก่ มินิคอมพิวเตอร์(Minicomputer) ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer) เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe computer) รวมไปถึง ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer)

การประมวลผล

ในการศึกษาถึงภาพรวมของคอมพิวเตอร์นั้น จำเป็นต้องเข้าใจถึงการใช้งานในลักษณะของการประมวลผลสารสนเทศ (Information Processing) คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือเบื้องต้นใน การสร้างสารสนเทศสำหรับผู้ใช้ การประมวลผลสารสนเทศเป็นระบบที่ประกอบด้วย ส่วนนำเข้า การประมวลผล ส่วนนำออก, หน่วยเก็บ และ หน้าที่ควบคุม ระบบจะเปลี่ยนทรัพยากรข้อมูล ไปเป็นสารสนเทศ โดยใช้ทรัพยากรอื่นร่วม ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และคน ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดในบทนี้ และบทหน้า แนวความคิดนี้เป็นแนวความคิดสำคัญที่จะใช้อ้างถึงในบทต่างๆ และช่วยเชื่อมข้อเที่จจริงและแนวคิดในการศึกษาคอมพิวเตอร์ และการประมวลผลสารสนเทศ

ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ รวมไปถึงสื่อข้อมูลซึ่งหมายถึงอุปกรณ์ที่บันทึกข้อมูลลงไปได้ จัดเป็นฮาร์ดแวร์ส่วนของฮาร์ดแวร์ได้แก่

  1. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit, CPU) ของระบบคอมพิวเตอร์
  2. เครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทาง (Computer Terminals) ซึ่งใช้เป็นพิมพ์ (Keyboard)ในการนำเข้าข้อมูล และใช้จอภาพ หรือ เครื่องพิมพ์สำหรับการแสดงผลสารสนเทศ
  3. สื่อต่างๆ เช่น จานแม่เหล็ก (Magnetic Disk Media) ซึ่งสามารถก็บข้อมูลนับจำนวนล้านๆ หน่วยในรูปของจุดแม่เหล็กบนแผ่นโลหะ หรือ จานพลาสติกกลม  แสดงดวามแตกต่างระหว่างฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ ได้แก่ อุปกรณ์ต่างๆ ทั้งที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่ใช้กลไกต่างๆ แต่ซอฟแวร์จะเป็นตัวที่กำหนดการทำงานของฮาร์ดแวร์ ซึ่งจะหมายถึงโปรแกรมและกระบวนการในการใช้งาน

ซอฟแวร์ (Software)

ซอฟแวร์หมายถึงชุดกำสั่งปฏิบัติการซึ่งสั่งการและควบคุมการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ครอบคลุมถึงชุดคำสั่งปฏิบัติทุกชนิดซึ่งสั่งการและควบคุมฮาร์ดแวร์ เกี่ยวกับสมรรถนะของการประมวลผลสารสนเทศที่ฮาร์ดแวร์ได้รับมอบหมาย ซอฟแวร์นี้รวมถึง

  1. ซอฟแวร์ระบบ (System Software)  เช่น โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System Program) ซึ่งควบคุมและสนับสนุนการปฏิบัติการของระบบคอมพิวเตอร์
  2. ซอฟแวร์ประยุกต์ (Application Software)ได้แก่โปรแกรมที่สั่งการการประมวลผลสำหรับการใช้งานระบบเฉพาะค้าน เช่น โปรแกรมระบบสินค้าคงคลัง โปรแกรมเงินเดือน
  3. กระบวนตำสั่ง (Procedure)เป็นคำสั่งปฏิบัติการ สำหรับบุคคลที่ปฏิบัติ หรือ ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์

การพัฒนาคอมพิวเตอร์

กำเนิดเครื่องคำนวณคอมพิวเตอร์อิเล็กโทรนิกส์ก่อกำเนิดมาจากหลายแหล่ง บ้างเป็นที่รู้จัก บ้างก็เป็นพียงโบราณวัตถุ ความก้าวหน้าที่สำกัญไนระยะแรกคือ อุปกรณ์การคำนวณด้วยมือ และการใช้เครื่องเพื่อปฏิบัติการคำนวณทางคณิตศาสตร์ อุปกรณ์เหล่านี้ยังไม่ใช่ตอมพิวเตอร์ แต่เป็นพัฒนาการของการคำนวณด้วยเครื่องอุปกรณ์ในการประมวลผลข้อมูลในเริ่มแรกนั้น รวมไปถึงการใช้นิ้วมือ หิน กิ่งไม้ช่วย

ในการนับ การใช้ปมเชือก เศษหิน รอยบากบนกิ่งไม้เป็นอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูล มนุษย์ในสมัยโบราณมีการเก็บข้อมูลในรูปแบบต่างกัน เช่น ชาวบาบิโลนใช้ไม้แหลมเขียนบนแผ่นดินเหนียว ชาวอียิปต์โบราณใช้ไม้แหลมแหนปากกา และ สีข้อมอึนทรีย์เป็นหมึก ในการบันทึก

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่